Sơ đồ HĐTV và Ban Điều hành

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

        


(Đang cập nhật)


Ô. Lê Hồng Trung

Chủ tịch HĐTV 
      
 
         


Ô. Diệp Bảo Châu

Thành viên HĐTV 
 


 

 
 


Ô. Đỗ Phú Huy

Thành viên HĐTV 

BAN ĐIỀU HÀNH

       

Ô. Nguyễn Đình Anh

Tổng Giám đốc 
     
 

 

 


Ô. Nguyễn Văn Khanh

Phó Tổng Giám Đốc
 

 

   


 Ô. Nguyễn Xuân Quốc Việt

Kế toán Trưởng