Mẫu biểu

STT
 NỘI DUNG
 TẢI VỀ  
GHI CHÚ
I. CBNV thực hiện đánh giá theo mẫu sau:

1 Mẫu biểu HTCV đối với BĐH
BM03
PL03
2 Mẫu biểu HTCV đối với cấp từ TBP đến Trưởng phòng
BM 02
PL 02
3 Mẫu biểu HTCV đối với NV, GS, Chuyên viên và chức danh tương đương BM 01
PL 01
4 Mẫu biểu HTCV đối với NV Lái xe
PL 04
5 Mẫu biểu HTCV đối với NV Tạp vụ
PL 05
II. Các phòng Nghiệp vụ tổng hợp đánh giá theo mẫu sau:
1 Mẫu biểu tổng hợp
Tải về