Nội quy, Quy định - Quy chế

STT
 NỘI DUNG
 TẢI VỀ 
GHI CHÚ
 1  Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc Tải về  Ban hành mới lần 2
 2  Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc Tải về  Ban hành mới lần 2
 3  Quy chế hội nghị người lao động Tải về Ban hành mới lần 2
4  Nội quy Công ty
Tải về Ban hành mới lần 2
 5  Quy định nghiệp vụ Vận chuyển
Tải về  
 6  Quy định nghiệp vụ Vệ sinh
Tải về  
 7  Hướng dẫn các tiêu thức cơ bản trên hóa đơn Tải về   
 8  Quy định nghỉ phép

 tải về

Ban hành mới lần 4 
 9  Thỏa ước lao động tập thể
Tải về
 
10  Quy định đánh giá kết quả hoàn thành công việc
Tải về
Ban hành mới lần 5 
11  Hướng dẫn trình bày văn bản Tải về   
12  Phương án phối hợp bảo vệ, áp tải hàng đặc biệt giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Công ty TNHH DV BV Thời Đại và Công ty TNHH TMDV Sinh Tài Tải về   
13    Quy chế tiền lương Tải về  Ban hành mới lần 6
14   Quy định Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty  Tải về  Ban hành mới lần 4
15  Quy định xếp loại chuyên cần  Tải về
 Ban hành mới lần 2
16  Quy định giám sát vệ sinh và vận chuyển của Công ty TNHH TMDV Sinh Tài  Tải về   Ban hành lần 1
17   Quy chế Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Công ty TNHH TMDV Sinh Tài Tải về  Ban hành mới lần 05