Đại hội Đảng viên Chi bộ Công ty THHH TMDV Sinh Tài lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022