DANH SÁCH KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ LÁI XE

 

STT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
NỘI DUNG
KẾT QUẢ
GHI CHÚ
1  Hoàng Ngọc Lành
1974  Thử tay nghề và phỏng vấn vị trí Lái xe 
 Đạt
Đề nghị ứng cử viên liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng
2  Nguyễn Minh Tài
1983  Đạt dự phòng

 Công ty sẽ liên hệ với ứng viên khi phù hợp với nhu cầu tuyển dụng
3  Nguyễn Trí Phú
1985

 

  •  Những ứng cử viên đạt kết quả đề nghị liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng

DANH SÁCH KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ LÁI XE

 

STT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
NỘI DUNG
KẾT QUẢ
GHI CHÚ
1  Nguyễn Thanh Hóa
1964  Thử tay nghề và phỏng vấn vị trí Lái xe 
 Đạt
Đề nghị ứng cử viên liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng
2  Phạm Vũ Bằng
1990  Đạt dự phòng  Công ty sẽ liên hệ với ứng viên khi phù hợp với nhu cầu tuyển dụng
3  Lê Đình Hùng
1975 Chưa phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Công ty
 
4  Nguyễn Thành Luân
1989

 

  •  Những ứng cử viên đạt kết quả đề nghị liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng

DANH SÁCH KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ TẠP VỤ

 

STT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
NỘI DUNG
KẾT QUẢ
GHI CHÚ
1  Lê Mỹ Hân
1977  Phỏng vấn vị trí Tạp vụ
 Đạt
Đề nghị ứng cử viên liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng
2  Lưu Thị Ngọc Lan
1977
3  Nguyễn Thị Hạnh
1968
4  Hoàng Thị Phong
1979  Đạt dự phòng
 Công ty sẽ liên hệ với ứng viên khi phù hợp với nhu cầu tuyển dụng
5  Thạch Thị Hương 1982 
6  Nguyễn Thị Ngọc Thúy 1972
7  Phan Lương Thùy Trang 1978
8  Nguyễn Xuân Trang 1990 
9  Lê Thị Liên 1963 
 10  Nguyễn Thị Thanh Thảo 1966

 

  •  Những ứng cử viên đạt kết quả đề nghị liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng

DANH SÁCH KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ LÁI XE

 

STT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
NỘI DUNG
KẾT QUẢ
GHI CHÚ
 1  Trịnh Nhân Cát
 1994  Thử tay nghề và phỏng vấn vị trí Lái xe
Đạt
Đề nghị ứng cử viên liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng
 2  Nguyễn Hoài Phong
1979  Đạt dự phòng
Công ty sẽ liên hệ với ứng viên khi phù hợp với nhu cầu tuyển dụng
 3  Trần Minh Tuấn
1987  Đạt dự phòng
 4  Cài Hải Trường
1988 Đạt dự phòng
 5  Trần Văn Tuấn  1980  Đạt  Đề nghị ứng cử viên liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng
 6  Huỳnh Ngọc Trí  1971  Chưa phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Công ty  

 

  •  Những ứng cử viên đạt kết quả đề nghị liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng

DANH SÁCH KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ TẠP VỤ

 

STT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
NỘI DUNG
KẾT QUẢ
GHI CHÚ
1  Trần Thúy Hiền
1966  Phỏng vấn vị trí Tạp vụ
 Đạt
Đề nghị ứng cử viên liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng
2  Nguyễn Thị Ánh Tuyết
1982
3  Trần Thị Thùy Minh
1968
4  Vũ Lan Hương
1979
5  Huỳnh Thị Ngọc Phương 1983
6  Trần A An 1987
7  Phạm Thị Kim Ngọc 1983
8  Trương Thiên Kim 1972 
9  Phan Thành Lợi 1970   Đạt dự phòng  Công ty sẽ liên hệ với ứng viên khi phù hợp với nhu cầu tuyển dụng

 

  •  Những ứng cử viên đạt kết quả đề nghị liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng

DANH SÁCH KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ LÁI XE

 

STT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
NỘI DUNG
KẾT QUẢ
GHI CHÚ
 1 Hồ Quốc Trọng
 1990  Thử tay nghề và phỏng vấn vị trí Lái xe
 Đạt
Đề nghị ứng cử viên liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng
 2 Phạm Thanh Tuấn
 1985  Đạt
 3 Trần Thế Thanh
 1983  Đạt dự phòng
Công ty sẽ liên hệ với ứng viên khi phù hợp với nhu cầu tuyển dụng 
 4 Nguyễn Tuấn Cường
 1983 Đạt dự phòng
5
Trần Công Kiều
1965  Chưa phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Công ty  

 

  •  Những ứng cử viên đạt kết quả đề nghị liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng