DANH SÁCH KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ TẠP VỤ

 

STT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
NỘI DUNG
KẾT QUẢ
GHI CHÚ
 1  Hồ Thị Thu Nguyệt
 1971  Phỏng vấn vị trí Tạp vụ
 Đạt
Đề nghị ứng cử viên liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng
 2  Lê Thị Cẩm Tiên
 1992  Đạt
 3  Nguyễn Thị Lập
 1977  Đạt
 4  Trương Thị Lài
 1979  Chưa phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Công ty

 

  •  Những ứng cử viên đạt kết quả đề nghị liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng

DANH SÁCH KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ TẠP VỤ

 

STT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
NỘI DUNG
KẾT QUẢ
GHI CHÚ
 1 Phạm Thị Tuyết Nga
1971  Phỏng vấn vị trí Tạp vụ
 Đạt
Đề nghị ứng cử viên liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng
 2 Trương Kiết Châu
1965  Đạt
3
Phan Thị Tâm
1978 Chưa phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Công ty
4
Nguyễn Thị Ngọc Châu
1982  

 

  •  Những ứng cử viên đạt kết quả đề nghị liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng

DANH SÁCH KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ TẠP VỤ

 

STT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
NỘI DUNG
KẾT QUẢ
GHI CHÚ
 1 Ngô Thị Ô
1976  Phỏng vấn vị trí Tạp vụ
 Đạt
Đề nghị ứng cử viên liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng
 2 Võ Thị Thu Thủy
1964  Đạt
3
Nguyễn Thị Tươi
1968 Đạt

 

  •  Những ứng cử viên đạt kết quả đề nghị liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng

DANH SÁCH KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ LÁI XE

 

STT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
NỘI DUNG
KẾT QUẢ
GHI CHÚ
 1 Nguyễn Hoàng Vũ
1984 Thử tay nghề và phỏng vấn vị trí Lái xe
 Đạt
Đề nghị ứng cử viên liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng
 2 Nguyễn Trí Mãnh
1970  Đạt Công ty sẽ liên hệ với ứng viên khi phù hợp với nhu cầu tuyển dụng
3
Trần Hữu Lộc
1973 Đạt dự phòng
Công ty sẽ liên hệ với ứng viên khi phù hợp với nhu cầu tuyển dụng
4
Nguyễn Trọng Thảo
1977 Đạt dự phòng 
5
Trần Kim Ny
1962 Chưa phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Công ty
 

 

  •  Những ứng cử viên đạt kết quả đề nghị liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng

DANH SÁCH KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ TẠP VỤ

 

STT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
NỘI DUNG
KẾT QUẢ
GHI CHÚ
 1 Trần Giang Nhạn
1982  Phỏng vấn vị trí Tạp vụ
 Đạt
Đề nghị ứng cử viên liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng
 2 Trần Thùy Trang
1982  Đạt
3
Từ Thị Hoàng Tú 1972 Đạt dự phòng
Công ty sẽ liên hệ với ứng viên khi phù hợp với nhu cầu tuyển dụng
4
Phan Ánh Liễu 1977 Đạt dự phòng 
5
Đặng Ngọc Lệ 1979 Đạt dự phòng 
6
Nguyễn Thị Hòa Bình 1975 Đạt Đề nghị ứng cử viên liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng
7
Nguyễn Thị Kim Ngân 1962 Đạt dự phòng
Công ty sẽ liên hệ với ứng viên khi phù hợp với nhu cầu tuyển dụng

 

  •  Những ứng cử viên đạt kết quả đề nghị liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng

DANH SÁCH KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ LÁI XE

 

STT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
NỘI DUNG
KẾT QUẢ
GHI CHÚ
 1 Hồ Quốc Hùng
 1988  Thử tay nghề và phỏng vấn vị trí Lái xe
 Đạt
Đề nghị ứng cử viên liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng
 2 Trương Trung Đạt
 1987  Đạt

 

  •  Những ứng cử viên đạt kết quả đề nghị liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng