DANH SÁCH KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ LÁI XE

 

STT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
NỘI DUNG
KẾT QUẢ
GHI CHÚ
 1 Mai Văn Hai
 1976  Thử tay nghề và phỏng vấn vị trí Lái xe
 Đạt
Đề nghị ứng cử viên liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng
 2  Lý Anh Vũ
 1977  Đạt
 3  Nguyễn Xuân Nhựt
 1989  Đạt dự phòng
 Công ty sẽ liên hệ với ứng viên khi phù hợp với nhu cầu tuyển dụng

 

  •  Những ứng cử viên đạt kết quả đề nghị liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng

DANH SÁCH KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ TẠP VỤ

 

STT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
NỘI DUNG
KẾT QUẢ
GHI CHÚ
 1  Nguyễn Thị Kim Hương
 1968  Phỏng vấn vị trí Tạp vụ 
Đạt dự phòng  Công ty sẽ liên hệ với ứng viên khi phù hợp với nhu cầu tuyển dụng
 2  Trần Thanh Dung
 1970 Đạt dự phòng  Công ty sẽ liên hệ với ứng viên khi phù hợp với nhu cầu tuyển dụng
 3  Lê Thị Hiếu
 1986 Đạt  Đề nghị ứng viên liên hệ Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng

 

 

DANH SÁCH KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ LÁI XE

 

STT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
NỘI DUNG
KẾT QUẢ
GHI CHÚ
 1  Trần Nguyễn Quốc Thành
 1983  Thử tay nghề và phỏng vấn vị trí Lái xe
 Chưa phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Công ty

 2  Nguyễn Duy Quang
 1989  Đạt Công ty sẽ tiến hành kiểm tra lại tay nghề sau 1 tuần nếu đạt sẽ thông báo bổ túc hồ sơ tuyển dụng
 3  Trương Hiến Tâm
 1990  Chưa phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Công ty  
 4  Võ Bảo Trị
 1968 Đạt
Đề nghị ứng cử viên liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng

 

  •  Những ứng cử viên đạt kết quả đề nghị liên hệ với Phòng TCHC Công ty để bổ túc hồ sơ tuyển dụng